علی احمد محمدی

علی احمد محمدی

11

اسم علی احمد

فامیل محمدی

اسم پدرمحمد علی

تاریخ تولد1366/12/7

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1386/7/20

سمت دفاع

غیبت کم

نمره انضباطز متوسط

اخراج

0 دیدگاه