عبدالله نوری

عبدالله نوری

3

اسم عبدالله

فامیل نوری

اسم پدر براتعلی

تاریخ تولد1365/4/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1387/9/29

سمت دفاع

غیبت ندار

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه