ضیا یوسفی

ضیا یوسفی

3اسم احمد ضیا

فامیل یوسفی

اسم پدر حسین علی

تاریخ تولد1390/6/24

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24

سمت دفاع

غیبت کم

نمره انضباطز متوسط

اخراج

0 دیدگاه