صادق حسینی

صادق حسینی

58

اسم صادق

فامیل حسینی

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد1371/1/29

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24

سمت دفاع

غیبت کم

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه