الیاس شریفی

الیاس شریفی

305اسم محمد الیلس

فامیل شریفی

اسم پدر عبدالصمد

تاریخ تولد1372/10/16

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1391/5/1

سمت فاع

غیبت نداره

نمره انضباطز عالی

اخراج

0 دیدگاه