احمد شا امیری

احمد شا امیری

20اسم محمد شا

فامیل امیری

اسم پدر غلام سخی

تاریخ تولد1368/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1386/5/1

سمت گوار

غیبت ندره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه