احمد رضایی

احمد رضایی

805اسم احمد

فامیل رضایی

اسم پدر حسین علی

تاریخ تولد1371/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1387/5/1

سمت فار وارد

غیبت داشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه