علی سیرنظری

علی سیرنظری

18

اسم علی سیر

 فامیل نظری

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد 1382/6/12

شماره شناس نامه16972

تاریخ عضویت در باشگاه 1399/5/1

سمت  افک

نمره انضباط خوب

غیبت نداره

اخراج

0 دیدگاه