علی سیر

علی سیر

5012

اسم علی

 فامیل سیر

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد 1382/6/2

شماره شناس نامه16972

تاریخ عضویت در باشگاه 1399/5/1

سمت ازاد

نمره انضباط خوب

غیبت نداره

اخراج

0 دیدگاه