بسم اله رحیمی

بسم اله رحیمی

کارت خام بدون آرم فدراسیون - Copy

اسم بسم الله

 فامیل رحیمی

اسم پدرمحمد علی

تاریخ تولد 1380/8/10

شماره شناس نامه 7234563

تاریخ عضویت در باشگاه 1399/5/1

سمت ازاد

نمره انضباط عالی

غیبت نداره

اخراج خیر

0 دیدگاه