حیات الله رحیمی

حیات الله رحیمی

400

اسم حیات الله

 فامیل رحیمی

اسم پدر محمد غلی

تاریخ تولد1/1/83

شماره شناس نامه7234436

تاریخ عضویت در باشگاه 1399/5/1

سمت دفاع

نمره انضباط عالی

غیبت نداره

اخراج خیر

0 دیدگاه