حمزه جعفري

حمزه جعفري

10

اسم حمزه

 فامیل جعفری

اسم پدر محمد

تاریخ تولد1369/1/4

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24

سمت دفاع

نمره انضباط متوسط

غیبت کم

اخراج

0 دیدگاه