نصرالله شیر زاد

نصرالله شیر زاد

5 (18)

اسم نصرالله

فامیل شیر زاد

اسم پدر محمد اکبر

تاریخ تولد 13770/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1388/2/1

سمت فاروارد

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه