مهدی احمدی

مهدی احمدی

5 (11)

اسم مهدی

فامیل احمدی

اسم پدر غلام حسن

تاریخ تولد1372/6/28

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/9/21

سمت گولر

غیبت کم

نمره انضباط متوسط

0 دیدگاه