مجتبا کریمی

مجتبا کریمی

5 (17)

اسم مجتبی

فامیل کریمی

اسم پدرشریف

تاریخ متواد 1374/1/1

شماره شناس نامه 70237400823

تاریخ عضویت در باشگاه 1392/8/10

سمت فروارد

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه