عبدالله بختیاری

عبدالله بختیاری

5 (12)

اسم عبدالله

فامیل بختیاری

اسم پدرعبدالعلی

تاریخ تولد1365/1/9

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/6/24

سمت دفاع

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه