عاریف برات زاده

عاریف برات زاده

5 (15)

اسم عاریف

فامیل برات زاده

اسم پدرمحمد حسین

تاریخ تولد1368/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1392/3/8

سمت هافک وسط

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه