سمیع الله نظری

سمیع الله نظری

5 (6)

اسم سمیع الله

فامیل نظری

اسم پدر محمد طاهیر

تاریخ تولد1374/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1389/4/18

سمت هافک چب

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه