سلیمان صابری

سلیمان صابری

607

اسم سلیمان

فامیل صابری

اسم پدرقدم علی

تاریخ تولد1374/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/7/8

سمت دفاع

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه