رضا نظری

رضا نظری

5 (3)

اسم رضا

فامیل نظری

اسم پدرغلام حسین

تاریخ تولد1367/7/15

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24

سمت دفاع

غیبت کم

نمره انضباط متوسط

0 دیدگاه