رحمت الله رضایی

رحمت الله رضایی

14

10

ایسم رحمت الله

فامیل رضایی

اسم پدرمحمد حسین

تاریخ تولت 1365/7/18

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1388/5/15

سمت هافبک راست

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه