بسم الله محمودی

بسم الله محمودی

5 (4)

اسم بسم الله

فامیل محمودی

اسم پدربرات علی

تاریخ تولد1372/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1392/3/15

سمت دفاع آخر

غیبت

نمره انضباط

0 دیدگاه