رضا نوروزی

رضا نوروزی

5 (1)

اسم رضا

فامیل نوروزی

اسم پدرمحمد علی

تاریخ تولد1371/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390//19

سمت دفاع کاپتان بزورک سلان

غیبت کم

نمره انضباط متوسط

0 دیدگاه