علی یوسفی

علی یوسفی

102

اسم علی

فامیل یوسفی

اسم پدرمحمد حسن

تاریخ تولد167/3/24

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/6/24

سمت فار وارد

غیبت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه