فرهادمضلوم یار

فرهادمضلوم یار

اسم فرهاد

 فامیل مضلوم یار

اسم پدر مضلوم یار

تاریخ تولد 1380

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1398

سمت فاروارد

نمره انضباط

غیبت

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: