فرهادمضلوم یار

فرهادمضلوم یار

1

اسم فرهاد

 فامیل مضلوم یار

اسم پدرهادی مضلوم یار

تاریخ تولد 1379/1/1

شماره شناس نامه 39714464

تاریخ عضویت در باشگاه1398/5/1

سمت فاروارد

نمره انضباط

غیبت

اخراج

0 دیدگاه