رحمت الله رضایی کاپتان

رحمت الله رضایی کاپتان

1

اسم رحمت الله

 فامیل رضایی

اسم پدر محمد اختر

تاریخ تولد 1383/7/2

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1395/1/1

سمت کاپتان تیم نوجوانان

نمره انضباط (20 )

 

0 دیدگاه