حیات الله احمدی بده کار

حیات الله احمدی بده کار

 

28

اسم حیات الله

 فامیل احمدی

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد 1380/11/20

شماره شناس نامه 96427083

تاریخ عضویت در باشگاه1398/8/10

سمت بازیکن ازاد

نمره انضباط

غیبت

اخراج

 بده کاری حیا تالله احمدی ازسال 1398 مبغ 600 تومان ازیایت لباس ها شهریه ها بده کار مباشد ؟؟؟

0 دیدگاه