امیرحسین میر حسنی

امیرحسین میر حسنی

1

 

اسم امیر حسین

 فامیل میر حسنی

اسم پدر محمد صادق

تاریخ تولد

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/5/1

سمت دفاع آخر

نمره انضباط =20= سال 1397

غیبت یک جلسه

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: