سجّادظفری

سجّادظفری

ایسم . سجاد

 فامیل: ظفری    

اسم : پدر ابراهیم

تاریخ: تولد1382/9/17

شماره شناس نامه مدرسه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1

سمت : مدافع سمت راست

نمره : انضباط سال1397(19)

غیبت : دو جلسه تاریخ که نیامده 1398/7/1

اخراج :

0 دیدگاه