عباس ضفری

عباس ضفری

44

اسم عباس

 فامیل ظفری

اسم پدرابراهیم

تاریخ تولد1386/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1

سمت آزاد

نمره انضباط (20)

غیبت دوجلسه

اخراج

0 دیدگاه