ثمیر رضایی

ثمیر رضایی

اسم ثمبر

 فامیل رضایی

اسم پدر اختر

تاریخ تولد

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1

سمت آزاد

نمره انضباط (20)

غیبت

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: