امیرحسین جعفری

امیرحسین جعفری

2

 

اسم امیر حسین

 فامیل جعفری

اسم پدر غلا حسین

تاریخ تولد1386/8/10

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1396/6/1

سمت آزاد

نمره انضباط (20)

غیبت دوجلسه

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: