علی فرذاد جعفری

علی فرذاد جعفری

15

اسم علی فرذاد

 فامیل جعفری

اسم پدرعلی خان

تاریخ تولد 1386/1/1

شماره شناس نامه 12510

تاریخ عضویت در باشگاه 1396/6/1

سمت بازیکن ازاد

نمره انضباط (20)

غیبت دوجلسه

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: