محّمدرضا جعفری

محّمدرضا جعفری

6

اسم محمد رضا

 فامیل جعفری

اسم پدر غلام حسین

تاریخ تولد1383/10/8

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1396/6/1

سمت مدافع گوش

نمره انضباط (18) 1397

غیبت سه جلسه

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: