علی رضا امینی

علی رضا امینی

علی رضا امینی

شماره پپراهن 17

سمت هافبگ وسط

تاریخ تواد 1368/1/25

تاریخعضویت1389/1/20

بازیکن سابق

بازیکن بسیار باحوسله بسیار فنی در فوتبال } بااخلاق وضیفه شناس غیبت نمیکرد. سرساعت حاضرمی شد .حرف راگوش می داد. ماشا الله فنی درقته غنی.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: