شرایت ثبت نام درباشگاه فوتبال شهید سید محمد سعید واعظ

شرایت ثبت نام درباشگاه فوتبال شهید سید محمد سعید واعظ

به باشگاه شهید سید محمد سعید واعظ خوش آمدی

1.فتوکپی شناسنامه  

2.عکس4×3  دوعدد

3.ورودی باشگاه 100000هزار تومان

4.ماهیانه برج 100000هزار تومان

5.رضایت سر پرست خانواده .شماره تلفن سرپرست.  تلفن سابتََ حتمی مباشد

در همه ردهای سینی  – نونهالان – نوجوانان – جوانان – بزورگسالان سبت نام  میشود

لباس باشگاه باید تهیه شود = ازهمه تان سپاس گزارم که ورزش را انتخاب کردین

 در هفته دوبار تمرین – زمین چمن  – وبازی های لیگ  – دسته یک – ولیک های دیگر

 1 روز های یک شنبه چهار شنبه ها ساعت نه شب درورزشگاه سهند

2  روز های جمه ساعت ده صبح در ورزشگا ه سهند

 باسرپرستی حاجی مبارز بابیست سال تجربه  تیم داری

15

6

1

1

2

1-(31)

1

5

7

6

4

3

2

1

15

16

18

 

 

 

0 دیدگاه